جلسه دهم(1)-خواندن وضعیت و میزان شارژ باتری دستگاه

1211