آشنایی با Flip switch و نحوه استفاده از آن توسط jQuery Mobile

1134