جلسه چهارم(3)-معرفی و نحوه استفاده از توابع ریاضی، کار با آرایه ها، رشته ها، ساعت و JSON

1274